Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do skorzystania z doradztwa specjalistycznego realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowane doradztwo z zakresu ekonomii społecznej obejmuje następujące obszary tematyczne:

1. Wprowadzenie ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych.
Na szczegółowy zakres tematyczny składają się m.in.:

 • Miejsce ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, miast, województwa:
  strategia rozwoju miasta/gminy; strategia rozwiązywania problemów społecznych; gminne/powiatowe programy pomocy społecznej; współpracy z organizacjami pozarządowymi; aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu; programy „branżowe” np. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki, kultury, sportu itp.; powiązanie z dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym np. regulaminy, dokumentacja konkursowa; programy dedykowane ekonomii społecznej.
 • Zalety ujęcia podmiotów ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych.
 • Rola władzy lokalnej w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego z udziałem podmiotów sektora ekonomii społecznej, partycypacja społeczna.

2. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
Na szczegółowy zakres tematyczny składają się m.in.:

 • Stosowanie w zamówieniach publicznych klauzul społecznych, kiedy warto je zastosować?
 • Klauzule społeczne krok po kroku, czyli jakie są możliwe rodzaje/warianty klauzul społecznych, jak w praktyce stosować klauzule społeczne (analiza aktów prawnych, tworzenie dokumentów przetargowych – stosowne zapisy, wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencyjność, realizacja zamówienia).
 • Kontrola zamawiającego w kontekście zastosowania zamówień publicznych z klauzulą społeczną – zalecenia pokontrolne np. RIO, UZP.
 • Przykłady dobrych praktyk w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przez polskie instytucje zamawiające.
 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych poniżej 80 000 euro, czy powinno się stosować oraz jakie zapisy zastosować?

3. Tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej.
Na szczegółowy zakres składają się m.in.:

 • Lokalny plan rozwoju ekonomii społecznej – potrzeba czy fanaberia?
 • Struktura lokalnego planu (diagnoza definicje, cele, działania, rezultaty, finansowanie, monitorowanie).
 • Obszary współpracy gmin/powiatów z podmiotami ekonomii społecznej oraz korzyści płynące ze współpracy wielosektorowej.
 • Powierzanie/zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej (zasady, realizacja, rozliczanie).
 • Rola rad działalności pożytku publicznego w gminach (kto powołuje, czym się zajmują, zasady pracy).

4. Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych.
Na szczegółowy zakres składają się m.in.:

 • Społeczny aspekt rewitalizacji, czyli jak przygotować społeczność lokalną do procesu rewitalizacji?
 • Obszary współpracy gmin z podmiotami ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych.
 • Zadania podmiotów ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji i po jej zakończeniu.
 • Od rewitalizacji do przedsiębiorczości społecznej, czyli jak pozytywnie wykorzystać zachodzące zmiany w wyniku przeprowadzania procesu rewitalizacji.
  (W tym obszarze doradztwo rozpocznie się w późniejszym terminie)

UCZESTNICY DORADZTWA

W doradztwie mogą uczestniczyć pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie śląskim, w szczególności:

 • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego;
 • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujące działania w zakresie aktywnej integracji;
 • publicznych służb zatrudnienia.

MIEJSCE REALIZACJI DORADZTWA

Doradztwo indywidualne lub grupowe (2-15 osób) będzie realizowane w formie mobilnej na terenie województwa śląskiego co oznacza, że doradztwo może być świadczone np. w miejscu pracy uczestnika.

Osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na doradztwo powinna zadbać o dogodne i komfortowe dla obu stron miejsce do przeprowadzenia doradztwa.

ZGŁOSZENIE NA DORADZTWO

Osoby zainteresowane doradztwem zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie oświadczenia i formularza zgłoszeniowego (dokumenty znajdują się poniżej) oraz poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z doradcą.

Uczestnik doradztwa zobowiązany jest do dostarczenia doradcy wypełnionych i podpisanych dokumentów tj. oświadczenia i formularza zgłoszeniowego. Dodatkowo formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez bezpośredniego przełożonego uczestnika doradztwa.

KONTAKT DO DORADCÓW PROWADZĄCYCH

W obszarze Wprowadzenie ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych :

 • Pan Damian Hamerla mail: damian@eduok.pl tel. 603 369 099

W obszarze Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych:

 • Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk mail: szkolenia@osa.krakow.pl tel. 791 388 681

W obszarze Tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej:

 • Pan Damian Hamerla mail: damian@eduok.pl tel. 603 369 099

W obszarze Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych:

 • Pan Mariusz Andrukiewicz mail: mariuszandrukiewicz@wp.pl tel. 608 517 144
 • Pani Mariola Rokita-Surówka mail: mariola@sownet.pl tel. 605 225 726

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z przygotowanej dla Państwa oferty doradztwa specjalistycznego.

W sprawach realizowanego przez ROPS doradztwa można kontaktować się pod nr telefonu 32 730 68 87

 

Formularz zgłoszeniowy