Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotował ofertę doradztwa specjalistycznego obejmującego cztery obszary tematyczne:

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.
 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej.
 3. Rola ekonomii społecznej w programach rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego.
 4. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych.

Doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY TEMATYCZNE

 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.

 • Uregulowania prawne z zakresu zlecania zadań publicznych, w tym zasady finansowania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Obowiązki organów jednostki samorządu terytorialnego przy zlecaniu zadań publicznych, w tym program współpracy z organizacjami pozarządowymi – zakres, cele i realizacja.
 • Zadania publiczne – zakres, podmioty uprawnione do realizacji, rozliczenie i kontrola.
 • Usługi społeczne realizowane w jednostkach samorządu terytorialnego z udziałem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
 • Tryb przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym, w tym: otwarte konkursy ofert, konkursy ogłaszane na podstawie oferty złożonej z inicjatywy własnej organizacji pozarządowej, procedura „małych grantów”, regranting, zlecanie realizacji zadań w sytuacji nadzwyczajnej.
 • Obowiązujące wzory ofert, umów i sprawozdań.
 • Ocena stanu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych, prezentacja dobrych praktyk.

DORADCA PROWADZĄCY

Tomasz Pawłowski, mail: blog@trzeci.org, tel. 691 275 411

 

2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej.

 • Wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji (znaczenie ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w tworzeniu lokalnych programów rewitalizacji, rola podmiotów ekonomii społecznej na obszarze objętym rewitalizacją).
 • Tworzenie i wdrażanie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminie (diagnozowanie potrzeb, określenie celów i działań podejmowanych na rzecz obszarów zdegradowanych i ich mieszkańców).
 • Działania jakie należy podjąć na rzecz mieszkańców terenów objętych rewitalizacją (diagnoza, animacja i metodologia pracy ze społecznością lokalną).
 • Finansowanie działań rewitalizacyjnych, w tym podmiotów ekonomii społecznej nowo zakładanych lub tworzących dodatkowe miejsca pracy w obszarze usług społecznych i rozwoju społecznego w związku z planowanym prowadzeniem działalności na terenie zrewitalizowanym.
 • Dobre praktyki z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym przybliżenie ciekawych inicjatyw włączania przedsięwzięć z obszaru ekonomii społecznej w działania rewitalizacyjne.
 • Rewitalizacja i co dalej…? Życie na obszarze zrewitalizowanym – adaptacja środowiska lokalnego do nowej rzeczywistości.

DORADCA PROWADZĄCY
Mariusz Andrukiewicz, mail: mariuszandrukiewicz@wp.pl, tel. 608 517 144

 

3. Rola ekonomii społecznej w programach rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego.

 • Ekonomia społeczna jako narzędzie rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów związanych
  z bezrobociem, wykluczeniem społecznym czy świadczeniem usług społecznych ważnych dla lokalnej społeczności.
 • Konsolidacja dokumentów strategicznych gminy z uwzględnieniem roli podmiotów ekonomii społecznej.
 • Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego (m.in. diagnoza, cele programu, kierunki interwencji i wskaźniki, plan finansowy, harmonogram, realizacja i monitoring).
 • Rozwój usług społecznych jako szansa na tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców społeczności lokalnej z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej.
 • Przegląd doświadczeń samorządów wykorzystujących ekonomię społeczną w rozwoju lokalnym,
  w tym prezentacja możliwości wykorzystania lokalnych podmiotów ekonomii społecznej.

DORADCA PROWADZĄCY
Damian Hamerla, mail: damian@eduok.pl, tel. 603 369 099

 

4. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych.

 • Aspekty społeczne w Prawie zamówień publicznych jako instrument realizacji społecznych obowiązków państwa.
 • Klauzule społeczne krok po kroku, czyli jakie są możliwe rodzaje/warianty klauzul społecznych, jak w praktyce stosować klauzule społeczne (analiza aktów prawnych, tworzenie dokumentów przetargowych – stosowne zapisy, wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencyjność, realizacja zamówienia).
 • Kontrola wykonawcy w zakresie przestrzegania warunków społecznych wskazanych w zamówieniu na etapie wyboru i realizacji zamówienia.
 • Kontrola zamawiającego w kontekście zastosowania zamówień publicznych z klauzulą społeczną – zalecenia pokontrolne np. RIO, UZP.
 • Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach publicznych z zastosowaniem aspektów społecznych.
 • Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych nie wymagających stosowania ustawy PZP.
 • Przykłady dobrych praktyk w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych przez polskie instytucje zamawiające.

DORADCA PROWADZĄCY
Marcin Kępa, mail: kontakt@lexeconomica.eu, tel. 602 417 383

 

UCZESTNICY DORADZTWA

Adresatami doradztwa specjalistycznego są pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie śląskim, w szczególności:

 1. jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego i ich jednostek organizacyjnych;
 2. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących działania w zakresie aktywnej integracji;
 3. publicznych służb zatrudnienia.

 

MIEJSCE REALIZACJI DORADZTWA

Doradztwo indywidualne lub grupowe (2-15 osób) będzie realizowane w formie mobilnej na terenie województwa śląskiego co oznacza, że doradztwo może być świadczone np. w miejscu pracy uczestnika.
Osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na doradztwo powinna zadbać o dogodne i komfortowe dla obu stron miejsce do przeprowadzenia doradztwa.

 

ZGŁOSZENIA NA DORADZTWO

Zgłoszenia na doradztwo: osoby zainteresowane doradztwem zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie oświadczenia i formularza zgłoszeniowego (dokumenty znajdują się poniżej) oraz poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z doradcą.

 

DOKUMENTY

Uczestnik doradztwa zobowiązany jest do dostarczenia doradcy wypełnionych i podpisanych dokumentów tj. oświadczenia i formularza zgłoszeniowego. Dodatkowo formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez bezpośredniego przełożonego uczestnika doradztwa.

REALIZOWANE DORADZTWO JEST BEZPŁATNE

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z przygotowanej oferty doradztwa specjalistycznego.

W sprawach doradztwa można kontaktować się z pracownikiem ROPS pod nr telefonu 32 730 68 87.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY