Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2021 r. przygotował ofertę doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej. Dostępne będą cztery obszary tematyczne:

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.
 2. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych.
 3. Współdziałanie administracji publicznej i sektora ekonomii społecznej na terenie gminy.
 4. Diagnozowanie i programowanie usług społecznych w Centrum Usług Społecznych.

 

Doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY TEMATYCZNE

 

Temat 1: Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.

 1. Kompendium wiedzy na temat uregulowań prawnych z zakresu zlecania zadań publicznych, w tym zasady finansowania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Obowiązki organów jednostki samorządu terytorialnego przy zlecaniu zadań publicznych, w tym program współpracy z organizacjami pozarządowymi – zakres, cele i realizacja.
 3. Zadania publiczne – zakres, podmioty uprawnione do realizacji, rozliczenie i kontrola.
 4. Tryb przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym, w tym: otwarte konkursy ofert, konkursy ogłaszane na podstawie oferty złożonej z inicjatywy własnej organizacji pozarządowej, procedura „małych grantów”, regranting, zlecanie realizacji zadań w sytuacji nadzwyczajnej, zlecanie
 5. Obowiązujące wzory ofert, umów i sprawozdań.
 6. Ocena stanu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych, prezentacja dobrych praktyk.

 

DORADCA PROWADZĄCY:

Tomasz Pawłowski, mail: blog@trzeci.org, tel. 691 275 411

 

Temat 2: Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

 1. Aspekty społeczne w Prawie zamówień publicznych jako instrument realizacji społecznych obowiązków państwa.
 2. Klauzule społeczne krok po kroku, czyli jakie są możliwe rodzaje/warianty klauzul społecznych, jak w praktyce stosować klauzule społeczne (analiza aktów prawnych, tworzenie dokumentów przetargowych – stosowne zapisy, wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencyjność, realizacja zamówienia).
 3. Kontrola wykonawcy w zakresie przestrzegania warunków społecznych wskazanych w zamówieniu na etapie wyboru i realizacji zamówienia.
 4. Kontrola zamawiającego w kontekście zastosowania zamówień publicznych z klauzulą społeczną – zalecenia pokontrolne np. RIO, UZP.
 5. Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach publicznych z zastosowaniem aspektów społecznych, w tym zamówień „in house” (warunki udzielania zamówień, obowiązki zamawiającego, mechanizm kontrolny stosowany do zamówień „in-house”).
 6. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych nie wymagających stosowania ustawy PZP.
 7. Przykłady dobrych praktyk w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych przez polskie instytucje zamawiające. Dlaczego warto stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych?
 8. Zmiany wprowadzone ustawą PZP z dnia 11 września 2019 r.

 

DORADCA PROWADZĄCY:
Barbara Kunysz-Syrytczyk, mail: bsyrytczyk@op.pl, tel. 602 793 679

 

Temat 3: Współdziałanie administracji publicznej i sektora ekonomii społecznej na terenie gminy.

 1. Podstawowe pojęcia związane z ekonomią społeczną – definicja ekonomii społecznej. Charakterystyka podmiotów działających w trzecim sektorze z podziałem na podmioty reintegracyjne, prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, przedsiębiorstwa społeczne (zakres i obszary działania).
 2. Ujęcie ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gminy fundamentem pod współpracę samorządu z sektorem ekonomii społecznej. Program rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego.
 3. Ekonomia społeczna jako narzędzie rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem, wykluczeniem społecznym czy świadczeniem usług społecznych ważnych dla lokalnej społeczności.
 4. Rozwój usług społecznych jako szansa na tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców społeczności lokalnej z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej.
 5. „Współpraca się opłaca”- przegląd podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie gminy, w której odbywa się doradztwo, omówienie możliwości podjęcia współpracy, zakres współpracy. Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w budowaniu kontaktów między gminą a podmiotami ekonomii społecznej.
 6. Główne zasady tworzenia efektywnego partnerstwa międzysektorowego (misja/cel, struktura partnerstwa, lider partnerstwa, plan działania, finansowanie partnerstwa, współdziałanie w ramach partnerstwa, monitoring działań partnerskich). Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu partnerstw i współpracy.
 7. Przegląd doświadczeń samorządów współpracujących z podmiotami ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym, w tym zlecaniu usług społecznych.

 

DORADCA PROWADZĄCY:
Damian Hamerla, mail: damian@eduok.pl, tel. 603 369 099

 

Temat 4: Diagnozowanie i programowanie usług społecznych w Centrum Usług Społecznych. Podmioty ekonomii społecznej jako partner CUS w świadczeniu usług.

 1. Definiowanie usług społecznych.
 2. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w oparciu o podmioty ekonomii społecznej.
 3. Diagnozowanie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych i działań wspierających z uwzględnieniem sposobu i narzędzi diagnozowania.
 4. Opracowywanie programu usług społecznych z wykorzystaniem diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej (m.in. określanie usług społecznych i ich odbiorców, kwalifikowanie do korzystania z usług).
 5. Inicjowanie partnerstwa lokalnego wspierającego tworzenie lokalnego systemu usług społecznych.
 6. Rozwój i koordynacja lokalnego systemu usług społecznych. Współpraca CUS z lokalnymi wykonawcami usług społecznych (m.in. jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej).
 7. Opracowywanie standardów jakości usług społecznych.
 8. Podejmowanie działań w celu aktywizacji społeczności lokalnej, w szczególności organizowanie działań wspierających. Przygotowanie planu organizowania społeczności lokalnej (m.in. sposoby aktywizacji społeczności lokalnej, wykorzystanie zaangażowania wolontariatu, samopomocy mieszkańców oraz wsparcia sąsiedzkiego).
 9. Strukturyzacja indywidualnych planów usług społecznych (m.in. przygotowanie planu, dobór usług społecznych do beneficjenta, sposób realizacji).

 

DORADCA PROWADZĄCY:
Damian Hamerla, mail: damian@eduok.pl, tel. 603 369 099

 

UCZESTNICY DORADZTWA

Adresatami doradztwa specjalistycznego są pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie śląskim, w szczególności:

 1. jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego i ich jednostek organizacyjnych;
 2. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących działania w zakresie aktywnej integracji;
 3. publicznych służb zatrudnienia.

 

FORMY ŚWIADCZENIA DORADZTWA

Doradztwo świadczone będzie w formie mobilnej. Oznacza, że doradca spotka się z uczestnikiem we wspólnie uzgodnionym miejscu.

 

MIEJSCE REALIZACJI DORADZTWA MOBILNEGO

Doradztwo mobilne: indywidualne lub grupowe (2-15 osób) będzie realizowane na terenie województwa śląskiego co oznacza, że doradztwo może być świadczone np. w miejscu pracy uczestnika. Osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na doradztwo powinna zadbać o dogodne i komfortowe dla obu stron miejsce do przeprowadzenia doradztwa.

 

ZGŁOSZENIA NA DORADZTWO

Osoby zainteresowane doradztwem zgłaszają swój udział poprzez podpisanie oświadczenia i wypełnienie, podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z doradcą. (UWAGA! ROPS nie pośredniczy w kontakcie z doradcą. Każdy potencjalny uczestnik sam nawiązuje kontakt z doradcą).

 

DOKUMENTY

Uczestnik doradztwa zobowiązany jest do dostarczenia doradcy w dniu odbywania się doradztwa wypełnionych i podpisanych dokumentów tj. oświadczenia i formularza zgłoszeniowego. Dodatkowo formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez bezpośredniego przełożonego uczestnika doradztwa (poniżej znajduje się link do formularza, po jego kliknięciu w pierwszej kolejności uruchamia się oświadczenie, które należy wydrukować, a dopiero potem przejść do formularza)

 

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W DORADZTWIE

Uczestnik doradztwa otrzyma od doradcy prowadzącego zaświadczenie potwierdzające udział w wybranym doradztwie specjalistycznym.

 

OKRES REALIZACJI

Od lipca do 19 listopada 2021 r. lub do wyczerpania zakontraktowanych godzin doradczych.

REALIZOWANE DORADZTWO JEST BEZPŁATNE

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z przygotowanej oferty doradztwa specjalistycznego.

W sprawach doradztwa można kontaktować się z pracownikiem ROPS pod nr telefonu 32 730 68 87 lub etkacz@rops-katowice.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY