Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. „Wzmacnianie potencjału podmiotów reintegracyjnych – Warsztaty Terapii Zajęciowej” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pomocy i integracji społecznej.

Spotkanie odbędzie się w piątek 28 kwietnia 2017 r. w Katowicach w sali Parku Technologiczno-Przemysłowego Revita przy ulicy Żelaznej 17 D (w godzinach 9:00 – 15:30). Jest ono organizowane przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpocznie je wystąpienie przedstawiciela Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, wykładem na temat „Warsztaty Terapii Zajęciowej – znaczenie i funkcja w sektorze ekonomii społecznej, identyfikacja zasobów wpływających na ich funkcjonowanie”. Uzupełnieniem Forum będzie wystąpienie przedstawiciela PFRON, który dokona prezentacji nowych programów PFRON. Spotkaniu będzie towarzyszyła dyskusja w dwóch blokach tematycznych, obejmująca następujące zagadnienia:

1. WTZ – obszary problemowe z podziałem na:

  • Zagadnienia instytucjonalne
  • Zagadnienia pracownicze
  • Zagadnienia środowiskowe
  • Zagadnienia dotyczące uczestników WTZ

2. Jak problemy przekuć w sukces?

  • Potencjał merytoryczny, perspektywy rozwoju podmiotów reintegracyjnych
  • Wsparcie finansowe w ramach RPO WSL Działanie 9.1.5 Aktywna integracja. Jak skorzystać z funduszy unijnych dedykowanych WTZ?
  • Możliwości rozwoju WTZ – obszary, bariery, kierunki rozwoju. Jak budować pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie?

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych,
  • przesłanie informacji o dokonaniu zgłoszenia na adres alegosz@rops-katowice.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 26 kwietnia 2017 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.