1 października 2019 r. w Katowicach odbyła się Konferencja z okazji 15-lecia Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym. Była ona jednym z pięciu spotkań zorganizowanych przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w ramach Programu MRPiPS „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Cykl pięciu spotkań zostanie zwieńczony konferencją centralną (6 listopada 2019 r., Warszawa), podczas której wyróżnione podmioty zatrudnienia socjalnego otrzymają nagrody MRPiPS.

Podczas konferencji w Katowicach zaprezentowano dobre praktyki w zakresie zatrudnienia socjalnego i wymieniono doświadczenia w zakresie jego wykorzystywania jako narzędzia aktywnej polityki społecznej. Wydarzenie pozwoliło ocenić wady i zalety powyższego rozwiązania, w szczególności w kontekście współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z podmiotami rynku pracy.

Spotkanie otwarli Pani Aleksandra Maj – Dyrektor CIS Sopot i CIS Gdańsk reprezentująca Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Pan Kamil Bobek – Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS. Głos zabrali również przedstawiciele Województwa Śląskiego – Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor ROPS Województwa Śląskiego.

Dobre praktyki w zakresie zatrudnienia socjalnego zostały omówione przez Panią Beatę Szczygieł – Wiceprezesa Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego oraz Panią Magdalenę Wojtczak – Prezesa Zarządu Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki i Pana Grzegorza Żymłę –  Prezesa Zarządu Fundacji Teatru Grodzkiego.

Następnie Pan dr Adrian Staroniek – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta w Częstochowie przybliżył temat efektywnego ekosystemu wspierania podmiotów zatrudnienie socjalnego jako warunku tworzenia pożądanej wartości publicznej. W dalszej części Pani prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach próbowała odpowiedzieć na pytanie czy przygotowanie modelu biznesu dla podmiotów zatrudnienia socjalnego może wpłynąć na efektywność ich działania.

Kolejny punkt programu obejmował dwa równolegle prowadzone warsztaty poświęcone następującym zagadnieniom:

  • Po co gminie podmiot zatrudnienia socjalnego? – prowadzący dr Adrian Staroniek.
  • Lokalna sieć współpracy pomiędzy PZS a PES, JST, OWES itp. – prowadząca prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz – Wronka.

Konferencję zakończyła debata pt. „Podmioty zatrudnienia socjalnego – korzyści i szanse”, którą moderował Pan Paweł Bilski – Prezes Zarządu Fundacji „Oczami Brata”.