Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego koordynuje wdrażanie, a także prowadzi monitoring realizacji „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020” (http://es.rops-katowice.pl/wp-content/uploads/2015/12/2015.12.RPRES_do_uchwa%C5%82y.pdf). Dokument ten został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2428/82/V/2015 z dnia 22.12.2015 r. i wyznacza główne cele Samorządu Województwa Śląskiego w obszarze ekonomii społecznej.

Serdecznie zapraszamy podmioty zaliczane do sektora ekonomii społecznej, jak i instytucje, które odgrywają kluczową rolę w procesie wspierania i promowania przedsiębiorczości społecznej w województwie śląskim, do udziału w badaniu kwestionariuszowym online. Badanie obejmuje szereg kwestii ujętych w Regionalnym programie, związanych m.in. z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej, tworzeniem miejsc pracy, nawiązywaniem współpracy i partnerstw, promocją, korzystaniem z instrumentów finansowych i wsparcia. Zestawy pytań zostały zróżnicowane w zależności od typu jednostki objętej badaniem.

W oparciu o zgromadzone informacje powstanie zbiorczy raport, który następnie zostanie przedstawiony na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. Pragniemy zapewnić, iż raport będzie zawierał dane zagregowanie, bez możliwości identyfikacji poszczególnych podmiotów.
Kwestionariusze ankiet są dostępne pod adresem: http://rops-katowice.pl/ankiety/. Linki do ankiet zostały przesłane na Państwa adresy e-mail. Niemniej jednak do udziału zachęcamy także podmioty, które nie otrzymały informacji – każda wypełniona ankieta pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu sektora ekonomii społecznej w naszym regionie.

Poniżej przedstawiono terminy zbierania danych:

  1. jednostki organizacyjne pomocy społecznej – do 17 marca br.
  2. powiatowe urzędy pracy – do 17 marca br.
  3. jednostki samorządu terytorialnego – do 18 marca br.
  4. podmioty zaliczane do sektora ekonomii społecznej (m.in. spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje) – do 25 marca br.

Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela p. Agnieszka Czechowska, tel. 32 730 68 87, email: aczechowska@rops-katowice.pl.