ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

I. Przedmiot zamówienia: Nabór prelegentów do przeprowadzenia prelekcji w ramach seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”

II. Zamawiający:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

III. Termin wykonania zamówienia:
24 marca 2015 roku

IV. Opis kryteriów wyboru oferty
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

  • Wykształcenie i odbyte szkolenia – 20%
  • Doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu doradztwa/szkoleń/warsztatów/seminariów/konferencji w określonym obszarze tematycznym – 20%
  • Zawartość merytoryczna i koncepcyjna usługi wskazana w konspekcie – 20%
  • Koszt przeprowadzenia prelekcji – 20%
  • Rekomendacje potwierdzające wykonanie usług o takim samym lub podobnym zakresie, na które składają się przedstawione opinie i referencje lub/i analiza i ocena wcześniej realizowanych usług dla ROPS – 20%

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następującej prelekcji podczas seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”:
„Ekonomiczne i społeczne czynniki pobudzania aktywności przedsiębiorczej w kontekście wzmacniania sektora ekonomii społecznej” – prezentacja doświadczeń instytucji / podmiotów spoza województwa śląskiego, w wymiarze 1 godziny dydaktycznej.
2. W seminarium uczestniczyć będą pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, kadra zarządzająca i pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji rynku pracy i podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego, łącznie do 35 osób.
3. Seminarium odbędzie się w Rybniku lub Wodzisławiu Śląskim.
4. Zamawiający gwarantuje salę szkoleniową, przerwę kawową oraz lunch dla uczestników i prelegenta. Dojazd do miejsca szkolenia oraz ewentualny nocleg we własnym zakresie. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy prosimy o uwzględnienie tych zobowiązań w cenie.
5. Wykonawca winien udostępnić uczestnikom materiały dydaktyczne w formie elektronicznej po seminarium – przesłanie mailem lub przekazanie pliku ROPS w celu jego udostępnienia.

VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
2. W przypadku oferty, w której następuje zgłoszenie więcej niż jednego prelegenta, do przygotowanego konspektu należy dołączyć CV każdego z nich.
3. W skład oferty powinny wchodzić:

  • wypełniony i podpisany konspekt prelekcji,
  • wypełniony i podpisany życiorys,
  • opcjonalnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/seminariów/konferencji z zakresu ekonomii społecznej.

4. Wszystkie dokumenty, w szczególności konspekt i życiorys (wraz z wymaganym oświadczeniem), muszą być podpisane przez Wykonawcę, przy czym dopuszcza się także złożenie kopii życiorysu i konspektu potwierdzonych za zgodność przez Oferenta (w przypadku przygotowywania oferty przez instytucję szkoleniową).
5. Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: Oferta na przeprowadzenie prelekcji.
6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy dostarczyć na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice (kancelaria – pokój 111).
7. Termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2015 roku – liczy się data wpływu do ROPS.
8. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał usługę na rzecz Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu (zostanie odrzucona).
9. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 19 dni od upływu terminu zbierania ofert.
10. W przypadku gdy wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.
11. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.
12. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przedstawiona przez Wykonawcę prawidłowa faktura VAT/rachunek, wystawiona/y po seminarium, płatna/y w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania, przelewem na podane konto.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
14. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określi umowa zawarta z wybranym Wykonawcą.

VII. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Agnieszka Kwaśniak
nr tel. 32 730 68 87
akwasniak@rops-katowice.pl

VIII. Załączniki:
Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:
Załacznik nr 1 – Konspekt
• Załacznik nr 2 – Życiorys zawodowy