Zapraszamy trenerów i instytucje szkoleniowe do współpracy przy organizacji czterech spotkań informacyjno-promocyjnych wprowadzających do tematyki budowania partnerstw lokalnych w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem spotkań jest wprowadzenie do zagadnień dotyczących tworzenia partnerstw lokalnych.Zajęcia odbywać się będą w formie interaktywnych wykładów, składających się m.in.
z prezentacji multimedialnych oraz dyskusji.

Wykonawca (trener) zobowiązuje się przeprowadzić cztery spotkania, tym samym oferta powinna zostać złożona na prowadzenie wszystkich czterech spotkań w wyznaczonych terminach i lokalizacjach.

Ilość godzin dydaktycznych: 7 godzin lekcyjnych/ jedno spotkanie, łącznie 28 godzin lekcyjnych.

Grupa docelowa: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego.

Termin realizacji:

 • I Spotkanie – 6 marca 2014 r. / Katowice
 • II Spotkanie – 20 marca 2014 r. / Bielsko- Biała
 • III Spotkanie – 27 marca 2014 r. / Częstochowa
 • IV Spotkanie – 10 kwietnia 2014 r./ Rybnik lub Wodzisław Śląski, Żory, Jastrzębie- Zdrój

Miejsce spotkań: sale szkoleniowe na terenie województwa śląskiego wybrane w drodze przetargu.

Liczba uczestników: ok 20-25 osób w każdym spotkaniu.

Informacje dodatkowe: ROPS zapewnia salę szkoleniową wyposażoną w multimedia; obiad oraz dwie przerwy kawowe dla trenera i uczestników spotkania. Dojazd trenera do miejsca spotkania oraz ewentualny nocleg we własnym zakresie.

Wymagania dodatkowe: Wykonawca winien zapewnić uczestnikom materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej umożliwiającej ich powielenie.

Zakres tematyczny spotkania powinien obejmować następujące zagadnienia:

– Wstęp do zagadnienia partnerstw międzyinstytucjonalnych

– Definicje i idea partnerstwa. Partnerstwo jako sposób rozwiązywania problemów lokalnych:

 • zasady funkcjonowania partnerstw
 • kontekst, cel, rezultaty jako kluczowe składniki partnerstwa
 • czynniki powodzenia rozwoju lokalnego

– Cele i zasady funkcjonowania partnerstw

 • korzyści płynące z zawierania partnerstw
 • kluczowe elementy partnerstwa lokalnego
 • modele i formy lokalnego partnerstwa
 • cechy skutecznego partnerstwa

– Promowanie idei partnerstwa

 • skuteczna promocja idei partnerstw
 • współpraca z grupami interesu
 • dobre praktyki i ich promowanie

Wynagrodzenie: W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, prosimy o uwzględnienie tych zobowiązań
w cenie za godzinę usług trenerskich.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem czterech spotkań informacyjno-promocyjnych, zapraszamy do przesłania oferty wg załączonych wzorów:

 1. Konspekt doradztwa;
 2. Życiorys zawodowy.

Wypełnione załączniki (oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu spotkań, warsztatów, seminariów, szkoleń w kopiach potwierdzonych za zgodność) należy odesłać drogą elektroniczną na adres: nnowak@rops-katowice.pl oraz ich wydrukowane i podpisane wersje pocztą tradycyjną do dnia 14 lutego 2014 roku.
W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu do ROPS. W/w dokumenty stanowią integralną część oferty i niedostarczenie wersji elektronicznej lub papierowej w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty. Podobny skutek rodzi złożenie oferty zawierającej niepodpisane lub nieuzupełnione dokumenty aplikacyjne, w szczególności ofertę dyskwalifikuje brak podpisu pod konspektem i życiorysem zawodowym (wraz z wymaganym oświadczeniem).