Zapraszamy trenerów i instytucje szkoleniowe do współpracy przy realizacji projektu systemowego: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W II kwartale 2013 roku w ramach III „Spotkania z ekonomią społeczną” planujemy realizację seminarium : „Zasady tworzenia i funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej”.

Ilość godzin dydaktycznych: 7 godzin dydaktycznych – 1 dzień szkoleniowy

Grupa docelowa: Pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, pracownicy instytucji rynku pracy oraz innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, organizacje pozarządowe.

Przewidywany termin realizacji: II dekada maja 2013 roku (do uzgodnienia)

Miejsce seminarium: Katowice

Liczba uczestników: ok. 30 osób

Informacje dodatkowe: ROPS gwarantuje: salę szkoleniową, przerwę kawową oraz lunch dla uczestników i trenera (dojazd trenera do miejsca seminarium oraz ewentualny nocleg we własnym zakresie)

Wymagania dodatkowe: Wykonawca winien zapewnić uczestnikom materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej umożliwiającej ich powielenie.

Zakres tematyczny seminarium powinien obejmować m.in.: podstawy prawne tworzenia, zasady finansowania i praktyczne formy funkcjonowania CIS, KIS, struktura organizacyjna, sposób klasyfikacji uczestników, program pracy z uczestnikami, planowane efekty działalności, preliminarz kosztów, źródła finansowania itp.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą przy realizacji III „Spotkania z ekonomią społeczną” zapraszamy do przesłania oferty wg załączonych wzorów:

Wypełnione załączniki (oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu seminariów, szkoleń w kopiach potwierdzonych za zgodność) należy odesłać drogą elektroniczną na adres: kborowik@rops-katowice.pl oraz ich wydrukowane i podpisane wersje pocztą tradycyjną do dnia 19 kwietnia 2013 roku. W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego. W/w dokumenty stanowią integralną część oferty i niedostarczenie wersji elektronicznej lub papierowej w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty. Podobny skutek rodzi złożenie oferty zawierającej niepodpisane lub nieuzupełnione dokumenty aplikacyjne, w szczególności ofertę dyskwalifikuje brak podpisu pod konspektem i życiorysem zawodowym (wraz z wymaganym oświadczeniem).