Zapraszamy trenerów i instytucje szkoleniowe do współpracy przy organizacji V „Spotkania z ekonomią społeczną” na temat: „Pomoc publiczna udzielana w projektach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Ilość godzin dydaktycznych: 7 – 1 dzień szkoleniowy

Grupa docelowa: pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej województwa śląskiego

Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2013 roku (do uzgodnienia)

Miejsce spotkania: Katowice

Liczba uczestników: ok. 15 osób

Informacje dodatkowe: ROPS gwarantuje: salę szkoleniową, przerwę kawową oraz lunch dla uczestników i trenera (dojazd trenera do miejsca spotkania oraz ewentualny nocleg we własnym zakresie)

Wymagania dodatkowe: Wykonawca winien zapewnić uczestnikom materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej umożliwiającej ich powielenie.

Zakres tematyczny spotkania powinien obejmować m.in. zagadnienia:

  1. Definicja pomocy publicznej.
  2. Akty prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące pomocy publicznej.
  3. Udzielanie pomocy publicznej w ramach PO KL. Beneficjenci pomocy publicznej.
  4. Formy udzielania pomocy publicznej. Pomoc de minimis.
  5. Obowiązki podmiotów udzielających pomocy publicznej oraz beneficjentów pomocy publicznej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem V „Spotkania z ekonomią społeczną” zapraszamy do przesłania oferty wg załączonych wzorów:

Wypełnione załączniki (oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu seminariów, szkoleń w kopiach potwierdzonych za zgodność) należy odesłać drogą elektroniczną na adres: ilipka@rops-katowice.pl oraz ich wydrukowane i podpisane wersje pocztą tradycyjną do dnia 2 września 2013 roku. W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego. W/w dokumenty stanowią integralną część oferty i niedostarczenie wersji elektronicznej lub papierowej w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty. Podobny skutek rodzi złożenie oferty zawierającej niepodpisane lub nieuzupełnione dokumenty aplikacyjne, w szczególności ofertę dyskwalifikuje brak podpisu pod konspektem i życiorysem zawodowym (wraz z wymaganym oświadczeniem).