Zapraszamy trenerów i instytucje szkoleniowe do współpracy przy organizacji IV „Spotkania z ekonomią społeczną” na temat: „Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych” w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.Ilość godzin dydaktycznych: 7 – 1 dzień szkoleniowy
Grupa docelowa: pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, pracownicy instytucji rynku pracy oraz innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, przedstawiciele instytucji zainteresowanych utworzeniem spółdzielni osób prawnych lub pomagających zakładać spółdzielnie socjalne.
Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2013 roku (do uzgodnienia)
Miejsce spotkania: Katowice
Liczba uczestników: ok. 30 osób
Informacje dodatkowe: ROPS gwarantuje: salę szkoleniową, przerwę kawową oraz lunch dla uczestników i trenera (dojazd trenera do miejsca spotkania oraz ewentualny nocleg we własnym zakresie)
Wymagania dodatkowe: Wykonawca winien zapewnić uczestnikom materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej umożliwiającej ich powielenie.
Zakres tematyczny spotkania powinien obejmować m.in. zagadnienia:

  1. Podstawy prawne działania spółdzielni socjalnych.
  2. Etapy tworzenia spółdzielni socjalnej (w tym utworzenie grupy inicjatywnej). Dokumenty związane z zakładaniem spółdzielni.
  3. Możliwości wsparcia dla członków założycieli i dla spółdzielni socjalnych. Instrumenty finansowe pochodzące z różnych źródeł dostępne dla spółdzielni socjalnych: m.in. środki unijne, krajowe (w tym Fundusz Pracy), dotacje, pożyczki, poręczenia. Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
  4. Sposoby radzenia sobie z problemami formalnymi, organizacyjnymi, interpersonalnymi i finansowymi w spółdzielniach socjalnych. Omówienie na konkretnych przykładach.
  5. Spółdzielnia socjalna osób prawnych.
  6. Dobre praktyki spółdzielczości socjalnej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem IV „Spotkania z ekonomią społeczną” zapraszamy do przesłania oferty wg załączonych wzorów:

Wypełnione załączniki (oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu seminariów, szkoleń w kopiach potwierdzonych za zgodność) należy odesłać drogą elektroniczną na adres: ilipka@rops-katowice.pl oraz ich wydrukowane i podpisane wersje pocztą tradycyjną do dnia 31 lipca 2013 roku. W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego. W/w dokumenty stanowią integralną część oferty i niedostarczenie wersji elektronicznej lub papierowej w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty. Podobny skutek rodzi złożenie oferty zawierającej niepodpisane lub nieuzupełnione dokumenty aplikacyjne, w szczególności ofertę dyskwalifikuje brak podpisu pod konspektem i życiorysem zawodowym (wraz z wymaganym oświadczeniem).