Zapraszamy trenerów i instytucje szkoleniowe do współpracy przy organizacji warsztatów na temat Budowania efektywnego partnerstwa lokalnego w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem dwudniowych warsztatów jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami nawiązywania i funkcjonowania partnerstw międzyinstytucjonalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, z uwzględnieniem metod analizy problemu / obszaru działania i dostępnych zasobów, budowania sieci współpracy, a także sporządzenia umowy partnerskiej oraz efektywnego zarządzania partnerstwem.

Zajęcia odbywać się będą w formie interaktywnych warsztatów, zawierających m.in. ćwiczenia, studium przypadku oraz dyskusję / burzę mózgów, w miarę możliwości w oparciu o konkretne potrzeby uczestników, zgłoszone odpowiednio wcześnie przed warsztatem.

Ilość godzin dydaktycznych: minimalnie 56 godzin lekcyjnych – maksymalnie 112 godzin lekcyjnych tj. minimalnie 4 grupy szkoleniowe, maksymalnie 8 grup szkoleniowych, każda grupa 2 dni szkoleniowe po 7 godzin

Grupa docelowa: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego

Przewidywany termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2014 roku (do uzgodnienia)

Miejsce spotkania: sala szkoleniowa na terenie województwa śląskiego wybrana w drodze przetargu

Liczba uczestników: minimalnie 4 grupy szkoleniowe – maksymalnie 8 grup szkoleniowych liczących do 15 osób każda

Informacje dodatkowe: ROPS zapewnia salę szkoleniową wyposażoną w multimedia; wyżywienie (3 przerwy kawowe, 2 obiady, kolację i śniadanie) oraz nocleg dla uczestników
i trenera. Dojazd trenera do miejsca warsztatów we własnym zakresie.

Wymagania dodatkowe: Wykonawca winien zapewnić uczestnikom materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej umożliwiającej ich powielenie.

Zakres tematyczny spotkania powinien obejmować m.in. zagadnienia:

  1. Praktyczne planowanie nawiązania partnerstwa – analiza problemu, analiza zasobów własnych i partnerów.
  2. Inicjowanie współpracy międzyinstytucjonalnej.
  3. Budowa zespołu i opracowanie umowy partnerskiej.
  4. Komunikacja i zarządzanie partnerstwem.

Wynagrodzenie: W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy prosimy o uwzględnienie tych zobowiązań w cenie za godzinę usług szkoleniowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem warsztatów zapraszamy do przesłania oferty wg załączonych wzorów:

Wypełnione załączniki (oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
w prowadzeniu seminariów, szkoleń, warsztatów itp. w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem) należy odesłać drogą elektroniczną na adres: akwasniak@rops-katowice.pl oraz ich wydrukowane i podpisane wersje pocztą tradycyjną do dnia 28 lutego 2014 roku. W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu do ROPS. W/w dokumenty stanowią integralną część oferty i niedostarczenie wersji elektronicznej lub papierowej w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty. Podobny skutek rodzi złożenie oferty zawierającej niepodpisane lub nieuzupełnione dokumenty aplikacyjne, w szczególności ofertę dyskwalifikuje brak podpisu pod konspektem i życiorysem zawodowym (wraz z wymaganym oświadczeniem).