Pod hasłem „Kreowania środowiska przyjaznego ekonomii społecznej” odbyło się kolejne seminarium, zorganizowane 23 maja 2017 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Wzięli w nim udział przedstawiciele szeroko rozumianych podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego z regionu.

Pierwszą część spotkania nt. „Ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne szansą na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” poprowadzili Łukasz Gorczyński Tomasz Pawłowski, na co dzień związani ze śląskim sektorem ekonomii społecznej. Przybliżyli oni regulacje prawne dotyczące powyższego obszaru tematycznego, kwestie definicyjne, czynniki wpływające na to, że ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne stanowią szansę na aktywizację  grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także prawne podstawy współpracy samorządu z organizacjami, kwestię zlecania zadań publicznych, korzystania z narzędzi w postaci inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego, pożyczek, gwarancji, poręczeń i in.

Drugi moduł – prowadzony przez Barbarę Kunysz-Syrytczyk – dotyczył społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i stanowił okazję do omówienia regulacji prawnych z zakresu promowania i realnego wykorzystania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych.  W tej części spotkania zaprezentowano i przedyskutowano m.in. unijne uregulowania prawne w zakresie klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych, aspekty społeczne – przykłady ich uwzględniania, etapy zamówień publicznych, które zawierają jeden lub kilka aspektów społecznych.

Kolejne seminarium – „Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu” – już 27 lipca br. Szczegółowe informacje, ramowy program i formularz zgłoszeniowy pojawią się już wkrótce na stronie es.rops-katowice.pl. Zapraszamy do udziału!

Załączniki: