Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przygotował ofertę spotkań, szkoleń, warsztatów i doradztwa dotyczącą zawierania partnerstw lokalnych w ramach kolejnej, piątej już, edycji projektu systemowego pn.: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.Cykl szkoleniowy poświęcony budowaniu lokalnych partnerstw stanowi kontynuację działań podjętych w ramach poprzedniej edycji projektu, a jego celem jest zachęcenie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów działających na rzecz społeczności lokalnych do wzmożonej współpracy w rozwiązywaniu ich problemów. Partnerstwa lokalne pozwalają bowiem skumulować wiedzę i doświadczenie różnych podmiotów, skutkując trafniejszym doborem wsparcia oraz lepszą koordynacją i skuteczniejszą realizacją działań.

PARTNERSTWA LOKALNE

Spotkania informacyjno-promocyjne nt. zawierania partnerstw – 4 jednodniowe spotkania po 20-25 osób organizowane w subregionach:

 • subregion centralny – Katowice (6 marca 2014)
 • subregion południowy – Bielsko-Biała (20 marca 2014)
 • subregion północny – Częstochowa (27 marca 2014)
 • subregion zachodni – Rybnik, ewentualnie Wodzisław Śląski, Żory lub Jastrzębie-Zdrój (10 kwietnia 2014)

Spotkania odbędą się w łatwo dostępnych komunikacyjnie obiektach na terenie ww. miast.

Spotkania poświęcone będą wprowadzeniu do tematyki budowania partnerstw lokalnych oraz przedstawieniu pełnej oferty wsparcia oferowanego w ramach tego bloku tematycznego. Służyć będą również rekrutacji uczestników grup warsztatowych i zbadaniu ich szczególnych potrzeb szkoleniowych w ramach omawianej tematyki (umożliwi to uściślenie tematów kolejnych warsztatów). Planowany rezultat to stworzenie docelowo 12 grup składających się z przedstawicieli różnego typu instytucji, które wezmą udział w warsztatach i wizytach studyjnych.

Planowana tematyka każdego ze spotkań informacyjnych:

– Przedstawienie oferty wsparcia w ramach projektu

– Wstęp do zagadnienia partnerstw międzyinstytucjonalnych

– Definicje i idea partnerstwa. Partnerstwo jako sposób rozwiązywania problemów lokalnych:

 • zasady funkcjonowania partnerstw
 • kontekst, cel, rezultaty jako kluczowe składniki partnerstwa
 • czynniki powodzenia rozwoju lokalnego

– Cele i zasady funkcjonowania partnerstw

 • korzyści płynące z zawierania partnerstw
 • kluczowe elementy partnerstwa lokalnego
 • modele i formy lokalnego partnerstwa
 • cechy skutecznego partnerstwa

– Promowanie idei partnerstwa

 • skuteczna promocja idei partnerstw
 • współpraca z grupami interesu
 • dobre praktyki i ich promowanie

Warsztaty wyjazdowe 2-dniowe na temat inicjowania i praktycznych aspektów funkcjonowania partnerstw lokalnych w 12 grupach warsztatowych po ok. 10-15 osób. Planowane jest stworzenie 3 grup warsztatowych w każdym subregionie; dla każdej z grup odbędą się po dwa warsztaty – łącznie 24 warsztaty, po 14 godzin lekcyjnych każdy.

Warsztaty realizowane będą w terminie marzec – grudzień 2014 r.

Tematyka warsztatów zostanie dopasowana do potrzeb i oczekiwań stworzonych grup; przykładowe tematy:

Temat 1: Budowanie efektywnego partnerstwa lokalnego: praktyczne planowanie nawiązania partnerstwa – analiza problemu, analiza zasobów własnych i partnerów; inicjowanie współpracy międzyinstytucjonalnej, budowa zespołu i opracowanie umowy partnerskiej; komunikacja i zarządzanie partnerstwem.

Temat 2: Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów: tworzenie lokalnych strategii rozwoju w ramach partnerstw lokalnych oraz integrowanie działań partnerów na rzecz zmiany: określanie priorytetów wspólnych działań, metodyka pracy nad strategią rozwoju/rozwiązywania problemów społecznych, wdrażanie, monitoring i ewaluacja strategii.

Temat 3: Partnerstwo lokalne jako otoczenie ekonomii społecznej – tworzenie partnerstw międzyinstytucjonalnych i międzysektorowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej: tworzenie sieci wsparcia ES w zakresie lokalnych rynków na usługi i produkty dostarczane przez PES, tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowania systemu informacji, komunikacji i promocji sektora ES.

Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów, zawierających ćwiczenia, studium przypadku oraz dyskusję / burzę mózgów, w miarę możliwości w oparciu o konkretne potrzeby uczestników.

Wizyty studyjne 3-dniowe połączone z praktycznym szkoleniem – 12 wizyt studyjnych – każda z grup warsztatowych weźmie udział w jednej wizycie. Wizyty organizowane będą w terminie maj – grudzień 2014 w siedzibach podmiotów / instytucji, których inicjatywy uznawane są za dobre praktyki w dziedzinie funkcjonowania partnerstw i ES.

Jako uzupełnienie powyższych działań będzie organizowane doradztwo i szkolenia:

Doradztwo – 400 godzin doradztwa prowadzonego w formie indywidualnej lub grupowej w terminie luty – grudzień 2014 r., w siedzibie ROPS, siedzibie instytucji uczestnika lub wynajętej sali szkoleniowej na terenie województwa śląskiego.

Tematyka:

 1. Ekonomia społeczna – tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, przepisy prawne oraz zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną działalność statutową i/lub działalność gospodarczą, spółki z o.o. non profit) – 70 godzin
 2. Budowanie partnerstw lokalnych – prawne aspekty funkcjonowania partnerstw, analiza potrzeb środowiska lokalnego, etapy tworzenia i zasady efektywnego funkcjonowania partnerstw, mocne i słabe strony funkcjonowania partnerstw – 115 godzin
 3. Praca ze środowiskiem lokalnym – metody pracy w środowisku lokalnym, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, współpraca i współdziałanie instytucji oraz organizacji na rzecz społeczności lokalnej, projekty socjalne i programy aktywności lokalnej w praktyce – 115 godzin
 4. Przygotowanie i realizacja projektów systemowych – przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, monitoring i ewaluacja projektów, prowadzenie dokumentacji projektu, kontrola projektu, wskazanie oraz omówienie aktualnych wytycznych dotyczących realizacji projektu, rozliczanie projektów systemowych – 100 godzin

Szkolenia uzupełniające dotyczące partnerstw / ekonomii społecznej / zespołu interdyscyplinarnego, głównie dla osób zaangażowanych w tworzenie partnerstwa lub funkcjonowanie już istniejącego: 12 szkoleń – 180 godzin dla 180 uczestników realizowanych w terminie czerwiec – listopad 2014 r.

Tematyka m.in.: efektywna praca w grupie, rola lidera w grupie, pobudzanie kreatywności i rozwój osobisty, wykorzystanie nowych metod zdobywania funduszy na finansowanie projektów (fundraising, crowdfunding).

Założeniem powyższych działań jest elastyczność i dostosowanie do realnych potrzeb – uczestnicy będą mieli możliwość dołączenia do projektu na każdym etapie oraz sugerowania tematyki kolejnych form wsparcia planowanych w zakresie partnerstw lokalnych.

Wszelkie informacje, dotyczące rekrutacji, programów szkoleń i warsztatów oraz kwestii organizacyjnych, a także formularze zgłoszeniowe, są w trakcie uszczegóławiania i pojawią się na stronie internetowej projektu efs.rops-katowice.pl oraz es.rops-katowice.pl w połowie lutego 2014 roku. Serdecznie zachęcamy do odwiedzania stron.