Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie, jako part­ner Depar­ta­mentu Pomocy i Inte­gracji Społecznej Min­is­terstwa Rodziny Pracy i Poli­tyki Społecznej real­izuje pro­jekt pn.: „Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego”,  w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Oś pri­o­ry­te­towa II: Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Celem pro­jektu jest wprowadze­nie w obszarze rein­te­gracji społecznej i zawodowej nowego pro­filu usług rein­te­gra­cyjnych – opar­tych na wielosek­torowym współdzi­ała­niu różnych insty­tucji, pod­miotów i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych – zmierza­ją­cych do rozsz­erzenia zakresu tem­aty­cznego zajęć w cen­trach i klubach inte­gracji społecznej.

W ramach projektu przeprowadzono pra­ce analityczno-diagnostyczne, które określiły aktu­alny stan gotowości do współpracy insty­tucjon­al­nej na rzecz usług rein­te­gra­cyjnych w środowiskach lokalnych, w szczegól­ności gotowości do współpracy z pod­mio­tami zatrud­nienia soc­jal­nego, wykracza­jącej poza doty­chcza­sowy układ insty­tucjon­alny.

Dostęp do opracowań, raportów i innych informacji dotyczących rezultatów projektu znajduje się na stronie internetowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, link poniżej:

https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=biblioteka-projektu

Zapraszamy do korzystania z Biblioteki Projektu.