Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie, jako part­ner Depar­ta­mentu Pomocy i Inte­gracji Społecznej Min­is­terstwa Rodziny Pracy i Poli­tyki Społecznej real­izuje pro­jekt pn.: „Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego”,  w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Oś pri­o­ry­te­towa II: Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Celem pro­jektu jest wprowadze­nie w obszarze rein­te­gracji społecznej i zawodowej nowego pro­filu usług rein­te­gra­cyjnych – opar­tych na wielosek­torowym współdzi­ała­niu różnych insty­tucji, pod­miotów i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych – zmierza­ją­cych do rozsz­erzenia zakresu tem­aty­cznego zajęć w cen­trach i klubach inte­gracji społecznej.

Real­iza­cja pro­jektu będzie odby­wała się w ścisłej współpracy z wybranymi Region­al­nymi Ośrod­kami Poli­tyki Społecznej (województwa: śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie), pod­mio­tami zatrud­nienia soc­jal­nego i ich reprezen­tac­jami, orga­ni­za­c­jami pozarzą­dowymi, a także insty­tuc­jami pomocy społecznej oraz rynku pracy. Wzmocnienie świadczenia usług reintegracyjnych poprzez zasoby sektora pozarządowego w ww. obszarach doprowadzi do interdyscyplinarnego wzmocnienia potencjału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obok zaangażowania organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia, kultury, edukacji, sportu i rekreacji, nie zabraknie także współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej oraz przedsiębiorcami.

W ramach pro­jek­tu przewiduje się opra­cow­anie mod­elu Kra­jowej Sieci Rein­te­gracji (KSR), utworze­nie Ośrodka Sek­torowej Ani­macji Rein­te­gracji (OSAR), prowadze­nie dzi­ałań zmierza­ją­cych do opra­cow­a­nia pro­gramu eduka­cyjnego dla przyszłych ani­ma­torów nowych pod­miotów zatrud­nienia soc­jal­nego – Zespołów Region­al­nej Ani­macji Rein­te­gracji (ZRAR) celem utworzenia nowych klubów inte­gracji społecznej o nowym pro­filu usług, a także koń­cowe opra­cow­anie rekomen­dacji sys­te­mowych i leg­is­la­cyjnych. Ww. dzi­ała­nia poprzedzone zostały pra­cami analityczno-diagnostycznymi, które określiły aktu­alny stan gotowości do współpracy insty­tucjon­al­nej na rzecz usług rein­te­gra­cyjnych w środowiskach lokalnych, w szczegól­ności gotowości do współpracy z pod­mio­tami zatrud­nienia soc­jal­nego, wykracza­jącej poza doty­chcza­sowy układ insty­tucjon­alny.

Więcej o projekcie: https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=o-projekcie-15