Zapraszamy trenerów i instytucje szkoleniowe do współpracy przy organizacji VI „Spotkania z ekonomią społeczną” na temat: Współpraca jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej – zlecanie zadań publicznych, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem spotkania jest upowszechnienie wiedzy na temat narzędzi prawnych umożliwiających sprawną i efektywną współpracę z podmiotami ekonomii społecznej, tj. zlecania zadań publicznych, stosowania klauzul społecznych.

Ilość godzin dydaktycznych: 7 – 1 dzień szkoleniowy

Grupa docelowa: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych.

Przewidywany termin realizacji: I połowa grudnia 2013 roku (do uzgodnienia)

Miejsce spotkania: Katowice

Liczba uczestników: ok. 30 osób

Informacje dodatkowe: ROPS gwarantuje: salę szkoleniową, przerwę kawową oraz lunch dla uczestników i trenera (dojazd trenera do miejsca spotkania oraz ewentualny nocleg we własnym zakresie)

Wymagania dodatkowe: Wykonawca winien zapewnić uczestnikom materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej umożliwiającej ich powielenie.

Zakres tematyczny spotkania powinien obejmować m.in. zagadnienia:

  1. Formy współpracy sektora publicznego z podmiotami ekonomii społecznej.
  2. Czym jest zadanie publiczne?
  3. Obszary współpracy jednostek administracji publicznej i podmiotów ekonomii społecznej.
  4. Podstawy prawne współpracy (ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o zatrudnieniu socjalnym, inne akty prawne).
  5. Tryb i procedury zlecania zadań publicznych (powierzanie i wspieranie wykonywania zadań publicznych, otwarty konkurs ofert, wniosek o realizację zadania publicznego).
  6. Przygotowanie oferty na realizację zadania – na co zwrócić uwagę?
  1. Wykorzystanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych (pojęcie klauzul społecznych, polskie i unijne przepisy prawne, cele klauzul, bariery w upowszechnianiu klauzul społecznych przez JST, wykorzystanie klauzul do rozwoju przedsiębiorczości społecznej).
  2. Dobre praktyki (przykłady współpracy, zlecania zadań, stosowania klauzul społecznych).

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem VI „Spotkania z ekonomią społeczną” zapraszamy do przesłania oferty wg załączonych wzorów:

Wypełnione załączniki (oraz ewentualnie inne dokumenty, referencje potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu seminariów, szkoleń w kopiach potwierdzonych za zgodność) należy odesłać drogą elektroniczną na adres: ilipka@rops-katowice.pl oraz ich wydrukowane i podpisane wersje pocztą tradycyjną do dnia 14 listopada 2013 roku. W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego. W/w dokumenty stanowią integralną część oferty i niedostarczenie wersji elektronicznej lub papierowej w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty. Podobny skutek rodzi złożenie oferty zawierającej niepodpisane lub nieuzupełnione dokumenty aplikacyjne, w szczególności ofertę dyskwalifikuje brak podpisu pod konspektem i życiorysem zawodowym (wraz z wymaganym oświadczeniem).