Na przełomie I i II połowy 2014 roku na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przeprowadzone zostało badanie pn. „Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym jako beneficjenci podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym”. Jego celem było uzyskanie pogłębionego, wielowymiarowego obrazu beneficjentów podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących w województwie śląskim.

Ponadto, w roku bieżącym ROPS sporządził dwa raporty monitorujące realizację „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012-2020”- raport ramowy oraz raport roczny. W pierwszym z nich przedstawiono zestawienie wszystkich działań na rzecz sektora ekonomii społecznej, jakie w I połowie 2014 roku zostały podjęte przez ROPS.

W raporcie rocznym, obrazującym stan zastany na dzień 31.12.2013 roku, zaprezentowano wyniki badań monitoringowych, którymi objęto: ośrodki wsparcia ekonomii społecznej działające na terenie województwa śląskiego, jednostki samorządu terytorialnego, powiatowe urzędy pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

W związku z powyższym, udostępniamy Państwu wyżej wymienione raporty.

  1. Załącznik 1: Raport z badania pn. „Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym jako beneficjenci podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym”
  2. Załącznik 2: Raport monitoringowy z realizacji „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012-2020” stan na dzień 31.12.2013
  3. Załącznik 3: Raport ramowy z realizacji „Wieloletniego regionalnego planu działań. na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012-2020” w I połowie 2014 roku