Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu edukacyjno-szkoleniowym Ośrodka Sektorowej Animacji Reintegracji w ramach projektu pn. „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”. W załączniku znajduje się regulamin wraz z formularzem rekrutacyjnym.

Celem projektu jest wprowadzenie w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej nowego profilu usług reintegracyjnych – opartych na wielosektorowym współdziałaniu różnych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych – zmierzających do rozszerzenia zakresu tematycznego zajęć w centrach i klubach integracji społecznej.

W ramach projektu przewiduje się m.in.:

  1. Przygotowanie zbioru założeń i uwarunkowań do opracowania modelu Krajowej Sieci Reintegracji (KSR) w oparciu o prace analityczno-koncepcyjne;
  2. Opracowanie modelu i powołanie Krajowej Sieci Reintegracji (KSR) oraz utworzenie Ośrodka Sektorowej Animacji Reintegracji (OSAR);
  3. Działania edukacyjno-konsultacyjne, w tym przeprowadzenie szkoleń dla animatorów Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji (ZRAR);
  4. Utworzenie na terenie 32 gmin Klubów Integracji Społecznej (KIS) realizujących nowy profil usług reintegracji społeczno-zawodowej.

Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w partnerstwie z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Realizacja projektu odbywa się w ścisłej współpracy z wybranymi Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (województwa: śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie), podmiotami zatrudnienia socjalnego i ich reprezentacjami, organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami pomocy społecznej oraz rynku pracy.

Zgłoszenia do udziału w cyklu przyjmowane będą drogą elektroniczną (wersja pdf, skan z podpisami) na wskazane w regulaminie adresy. Oryginał zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa).

Termin zakończenia rekrutacji: 11 czerwca 2018 r., godz. 12.00.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowym

Formularze rekrutacji