Po roku przerwy udało się nam spotkać na Śląskim Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych, który odbył się w dniach 18-19 listopada br. w Wiśle. Celem spotkania była dyskusja na temat aktualnej kondycji podmiotów reintegracyjnych w województwie śląskim, uwarunkowań wpływających na ich rozwój, efektywność i skuteczność działania, w szczególności w odniesieniu do aktualnej i ubiegłorocznej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Uroczystego otwarcia wraz z życzeniami owocnych obrad dokonała, łącząc się z uczestnikami zdalnie, pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz osobiście pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Jako pierwszy prelegent, głos zabrał pan Grzegorz Rak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, który przedstawił możliwości wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w ramach Funduszu Solidarnościowego, przybliżając założenia 4 programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Opieka wytchnieniowa, Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, Centrum opiekuńczo-mieszkalne.

Następnie pan Tomasz Górski – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach omówił aktualną sytuację na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji osób niepełnosprawnych oraz wyników badania Barometr zawodów.

Pan Jan Wroński – Dyrektor Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił formy wsparcia i współpracy PFRON dla podmiotów reintegracyjnych. Przybliżył główne założenia wielu realizowanych przez PFRON programów i konkursów, m in.: Sięgamy po sukces, Zajęcia klubowe w WTZ, Rehabilitacja 25+, Program wyrównywania różnic między regionami III, Powrót do zdrowia – powrót do pracy. Rehabilitacja kompleksowa, Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej, Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością, a także planowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pakietu dodatkowych instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami Samodzielność – Aktywność – Mobilność! oraz Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy.

Przedstawicielki Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – pani Anna Kopka i pani Małgorzata Kwietniewska w prezentacji Środki unijne szansą aktywizacji osób z niepełnosprawnością i rozwoju podmiotów reintegracyjnych podsumowały dotychczasowe wsparcie udzielone podmiotom reintegracyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, a następnie przedstawiły założenia projektu Programu Fundusze Europejskie Dla Śląskiego 2021-2027 w obszarze włączenia społecznego, rozwoju usług społecznych oraz wsparcia osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Prezentacja była zaczątkiem dyskusji i szeregu pytań uczestników dotyczących planowania działań, które będą mogły być dofinansowane w ramach środków unijnych.

Pierwszy dzień Konwentu zakończył się moderowaną przez panie Agnieszkę Fijałkowską i Magdalenę Fornal dyskusją na temat wpływu pandemii COVID-19 na wzrost uzależnień wśród uczestników podmiotów reintegracyjnych i wprowadzeniem do problematyki uzależnień.

Rozwinięciu tematyki uzależnień, pracy terapeutycznej i pomocy osobom uzależnionym był poświęcony drugi dzień spotkania, w którym obie panie dzieliły się swoimi doświadczeniami w pracy psychoterapeutycznej, pomocy psychologicznej i terapii uzależnień. Dużo uwagi poświęcono również omawianiu konkretnych przypadków z jakimi zetknęli się uczestnicy w trakcie pracy z osobami niepełnosprawnymi i uzależnionymi.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i moderatorom za aktywny udział w spotkaniu oraz ciekawe wystąpienia i dyskusje.

Śląski Konwent Podmiotów Reintegracyjnych organizowany był w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i korzystania z materiałów przedstawionych w trakcie Konwentu.

 

Prezentacje z konwentu:

PFRON – Formy wsparcia i współpracy PFRON dla podmiotów reintegracyjnych

ŚUW – Fundusz Solidarnościowy – wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

WUP – Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji osób niepełnosprawnych oraz wyników badania Barometr zawodów