Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”, które odbędzie się 20 maja 2015 r. w Częstochowie w hotelu Dolcan (przy ul. Św. Rocha 224) w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Seminarium skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu północnego województwa śląskiego. W ubiegłym roku zrealizowano seminarium dla subregionu południowego i centralnego, natomiast w tym półroczu dla subregionu zachodniego.

Celem seminarium jest przedstawienie modeli i doświadczeń współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz sektora ekonomii społecznej. W ramach seminarium przewidziane jest m.in. prelekcja na temat wzmacniania aktywności przedsiębiorczej, panel dyskusyjny dotyczący rozwiązań w zakresie wzmacniania sektora ekonomii społecznej oraz prezentacje doświadczeń podmiotów ekonomii społecznej z subregionu.
Na seminarium zostanie również zaprezentowana idea zawiązania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w subregionie północnym.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza online oraz o wydrukowanie go, podpisanie i przesłanie pocztą na adres ROPS do dnia 18 maja 2015 roku. Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje na temat seminarium można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-84 lub 32-730-68-87.

Poniżej zamieszczono program seminarium i formularz zgłoszeniowy.