Doceniając rolę podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej podejmuje działania na rzecz ich wzmocnienia. Zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi przez przedstawicieli sektora, chcemy wspierać tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji między podmiotami naszego województwa. W tym celu pragniemy powołać Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych składającą się z przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Rady. Kandydat lub kandydatka powinna reprezentować podmiot, który posiada status Zakładu Aktywności Zawodowej, Klubu Integracji Społecznej lub też Centrum Integracji Społecznej.
Zgłoszenia na formularzu załączonym poniżej można nadsyłać do dnia 9 czerwca 2016 roku na adres e-mail nnowak@rops-katowice.pl. Do Rady włączeni zostaną również reprezentanci Warsztatów Terapii Zajęciowej, jednak zostaną oni wskazani przez Śląskie Forum WTZ. Zasady wyboru Rady określa załączony poniżej Regulamin.

Tym samym serdecznie zapraszamy na spotkanie inicjujące utworzenie Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, które odbędzie się w Katowicach w dniu 14 czerwca 2016 roku w sali Parku Technologiczno-Przemysłowego Revita przy ulicy Żelaznej 17 c. Na spotkaniu zostaną wybrani przez Państwa członkowie Rady. Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej do dnia 9 czerwca 2016 roku. Na spotkanie zapraszamy reprezentantów Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej.

Dodatkowe informacje na temat spotkania i wyborów do Rady można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-84 lub 32-730-68-87. Poniżej zamieszczono program spotkania oraz ważne dokumenty związane z wyborem członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych. Zapraszamy do aktywnego udziału zarówno w spotkaniu, jak i w zgłaszaniu kandydatur.

Załączniki:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SPOTKANIE INICJUJĄCE 14.06.2016
  2. Program spotkania
  3. Regulamin wyborów członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych
  4. Formularz zgłoszenia kandydata ubiegającego się o członkostwo w Śląskiej Radzie Podmiotów Reintegracyjnych