Na posiedzeniu Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 25.04.2013 roku podjęto uchwałę (nr 837/251/IV/2013) w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012-2020”.

Plan zawiera zagadnienia definicyjne z zakresu ekonomii społecznej oraz diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego wraz z diagnozą sektora ekonomii społecznej. Wyznacza również priorytety, cele i kierunki działania oraz oczekiwane rezultaty. Głównym celem Planu jest wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej w integracji społeczno-zawodowej w regionie. Plan będzie wdrażany w latach 2012 – 2020, a jego realizacja będzie podlegała stałemu monitoringowi prowadzonemu przez ROPS. Wraz ze zmieniającymi się warunkami społeczno-gospodarczymi będzie on aktualizowany i dostosowywany do bieżących potrzeb.Prace nad opracowaniem Planu zapoczątkowała uchwała nr 3592/110/IV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, którą Zarząd Województwa Śląskiego powołał Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej. W ramach Zespołu powołano 5 zespołów zadaniowych: ds. integracji i reintegracji społecznej, ds. współpracy sektora ES z otoczeniem instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym, w tym ze środowiskiem biznesu, ds. edukacji i profesjonalizacji sektora ES, ds. promocji ekonomii społecznej, ds. finansowania podmiotów sektora ES. W 2012 roku zespoły przy koordynacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wypracowywały poszczególne części Planu. Na podstawie otrzymanych materiałów, ROPS przygotował wstępną wersję dokumentu, która została poddana konsultacjom społecznym, a po uwzględnieniu wniosków z nich płynących, przekazana do konsultacji instytucjonalnych. Następnie Plan został zatwierdzony przez Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej, a 25 kwietnia 2013 roku przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego.