Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zorganizował w dniu 15 września 2016 r. seminarium na temat angażowania podmiotów publicznych oraz biznesu w proces wspierania sektora ekonomii społecznej.

Wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Podczas pierwszej części seminarium – prowadzonej przez Łukasza GorczyńskiegoTomasza Pawłowskiego z Fundacji PAGO z Gliwic, omówiono zasadę subsydialności (pomocniczości), szanse i zagrożenia związane ze zlecaniem zadań publicznych przez samorząd, kwestię zależności organizacji pozarządowych od środków publicznych oraz konsekwencje ograniczania tychże środków. Tematyka drugiego modułu seminarium – prowadzonego przez Rafała Urbasia ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra z Tarnowa, dotyczyła szans i zagrożeń funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w otoczeniu biznesowym, a także komercyjnej działalności PES oraz ich miejsca w kooperacyjnym obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne seminaria z zakresu wspierania rozwoju sektora ekonomii społecznej.