W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowało pakiet ulg w spłacaniu pożyczek na rozwój i pożyczek na start z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Umożliwi to udzielenie wsparcia zainteresowanym pożyczkobiorcom – podmiotom ekonomii społecznej.

Pożyczkobiorca może wnioskować o: 

  • wydłużenie karencji w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy, okres (dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału);
  • tzw. wakacje kredytowe, tj. możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES) – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
  • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – dla pożyczek nowych i już zawartych;
  • obniżenie oprocentowania do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, wynikającej z sytuacji epidemicznej w kraju,
  • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, tj. o 6 miesięcy, przy czym dotyczy to zarówno zawartych umów pożyczki, jak i nowych pożyczek zawieranych do 31 grudnia 2020 r.;
  • możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczek, zarówno na start, jak i pożyczki rozwojowej, maksymalnie o okres 12 miesięcy.

Zmiany warunków zawartych umów inwestycyjnych mogą nastąpić na wniosek pożyczkobiorcy i mogą zostać zastosowane pod warunkiem, że według oceny Pośrednika Finansowego pożyczkobiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości.

Źródło: BIP Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej