Uprzejmie informujemy, że Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej utworzył skrzynkę poczty elektronicznej, która służyć ma jako miejsce zbierania informacji o funkcjonowaniu akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Utworzenie skrzynki wynika wprost ze Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Standard A.4.5 stanowi, iż OWES informuje w widoczny sposób (na stronie internetowej oraz w siedzibie OWES) o sposobie zgłaszania uwag do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Umieszczenie informacji o możliwości zgłaszania uwag do pracy OWES, za pomocą ww. skrzynki poczty elektronicznej, w widocznym miejscu w jego siedzibie oraz na stronie internetowej będzie uznane za spełnienie ww. Standardu. Weryfikacja spełnienia tego Standardu będzie odbywać się m.in. podczas monitoringów realizowanych przez pracowników DES w OWES.

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl.

Załącznik:

Wzór informacji o możliwości przekazywania informacji za pomocą poczty elektronicznej do umieszczenia w siedzibach OWES i miejscach świadczenia usług przez te podmioty.