Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w piątym z cyklu „Spotkaniu z ekonomią społeczną”, poświęconym pomocy publicznej udzielanej w projektach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie odbędzie się 11 października 2013 roku (piątek), od godz. 09.00 w Katowicach, przy ul. Moniuszki 4 lok. 8.

Celem cyklicznie organizowanych spotkań w ramach projektu systemowego 7.1.3 pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej i jej roli w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz umożliwienie nawiązania dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji/podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora ES w województwie śląskim.

Zapraszamy na spotkanie przede wszystkim pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w województwie śląskim, ale także innych instytucji pomocy i integracji społecznej zainteresowanych tematyką pomocy publicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i wydrukowanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej oraz przesłanie go faksem pod nr tel. 32-730-68-71 do dnia 9 października 2013 roku. Ilość miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo będzie przysługiwało pracownikom OWES.

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-85. Poniżej zamieszczono program spotkania.