Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w szóstym – ostatnim z cyklu Spotkaniu z ekonomią społeczną”, poświęconym współpracy jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej – zlecaniu zadań publicznych, klauzulom społecznym w zamówieniach publicznych. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2013 roku (czwartek), od godz. 09.00 w Katowicach, przy ul. Moniuszki 4 lok. 7.

Celem cyklicznie organizowanych spotkań w ramach projektu systemowego 7.1.3 pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej i jej roli w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz umożliwienie nawiązania dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji/podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora ES w województwie śląskim.

Zapraszamy na spotkanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i wydrukowanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej oraz przesłanie go faksem pod nr tel. 32-730-68-71 do dnia  10 grudnia 2013 roku. Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas spotkania. Ilość miejsc jest ograniczona. Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-85. Poniżej zamieszczono program spotkania.