Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów integracji społecznej oraz centrów integracji społecznej z województwa śląskiego do wzięcia udziału w Śląskim Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych. Spotkanie odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2021 roku w Wiśle, w hotelu „Pod Jedlami” przy ul. Beskidzkiej 17.

Głównym celem Konwentu jest dyskusja na temat aktualnej temat kondycji podmiotów reintegracyjnych w województwie śląskim, uwarunkowań wpływających na ich rozwój, efektywność i skuteczność działania, w szczególności w odniesieniu do aktualnej i ubiegłorocznej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

W programie spotkania przewidziano szereg interesujących zagadnień dotyczących m.in.: roli aktywizacji społeczno-zawodowej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 wraz z planami dotyczącymi możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich na ten cel, aktualnych trendów na rynku pracy, form współpracy i wsparcia PFRON dla podmiotów reintegracyjnych, a także dyskusję na temat wyzwań podmiotów reintegracyjnych w świetle pandemii COVID-19. Mając na uwadze wpływ pandemii COVID-19 na wzrost uzależnień wśród uczestników podmiotów reintegracyjnych, przewidziano ponadto organizację warsztatów poświęconych pracy z osobami uzależnionymi.

Osoby zainteresowane udziałem w Konwencie proszone są o wypełnienie formularza online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie (wraz z oświadczeniem uczestnictwa w projekcie i oświadczeniem nt. szczepienia) pocztą tradycyjną na adres ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice). Rekrutacja będzie prowadzona do 12 listopada 2019 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zamawiający zapewnia nocleg w pokojach dwuosobowych, dojazd – we własnym zakresie.

Reżim sanitarny – obostrzenia

ROPS zorganizuje Konwent zgodnie z zaleceniami/obostrzeniami wydanymi przez właściwe organy, wynikającymi z obowiązywania na terenie kraju stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących zaleceń/obostrzeń wydanych przez właściwe organy, wynikających z obowiązywania na terenie kraju epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, a także do złożenia w dniu przybycia na Konwent oświadczenia dot. COVID-19 – oświadczenie składane jest w okresie obowiązywania na terenie kraju epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. O szczegółowych zasadach udziału w Konwencie wynikających z obowiązującego reżimu sanitarnego uczestnik zostanie poinformowany mailowo przez organizatora. ROPS zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu spotkania lub jego odwołania, w szczególności w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w województwie.

Zgodnie z przyjętym w ROPS protokołem bezpieczeństwa, do udziału w Konwencie w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby legitymujące się Unijnym Certyfikatem COVID.

Konwent organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać pod numerami telefonu 32 730 68 96 lub 32 730 68 87. Poniżej zamieszczono ramowy program Konwentu i formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Śląskim Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych!

Załączniki: