Informujemy, że z powodu zgłoszenia się w wyznaczonym terminie mniejszej liczby kandydatów niż wynika z założonej w punkcie II.3 Regulaminu wyboru członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych liczebności i składu Rady, wyznaczony zostaje dodatkowy termin zgłaszania kandydatów na podstawie Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 21/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia kandydatów do Rady III kadencji w dodatkowym naborze można nadsyłać do 12 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że kandydat lub kandydatka powinna reprezentować podmiot, który posiada status Zakładu Aktywności Zawodowej, Klubu Integracji Społecznej lub Centrum Integracji Społecznej. Zgłoszenia na formularzu załączonym poniżej należy przesłać na adres e-mail: des@rops-katowice.pl. Formularz powinien zostać podpisany, opieczętowany i przesłany w formie skanu. Po weryfikacji zgłoszeń lista kandydatów do Rady zostanie opublikowana na stronie internetowej ROPS.

Uwaga: Wszystkie dotychczas złożone i zweryfikowane pod względem formalnym formularze zgłoszeniowe zachowują ważność, więc nie należy ich składać ponownie.

Ze względu na wyznaczenie dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów, wybory do Rady odbędą się w terminie 19-23 czerwca 2020 rMając na uwadze sytuację epidemiologiczną, wybory zostaną przeprowadzone jedynie w trybie korespondencyjnym (zgodnie z pkt. IV.6 Regulaminu wyborów zamieszczonego poniżej) przy wykorzystaniu zindywidualizowanych kart do głosowania.

Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub 32 730 68 83. Poniżej zamieszczono dokumenty związane z wyborem członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur oraz udziału w wyborach.

Załączniki:

Regulamin wyborów członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych

Formularz zgłoszenia kandydata ubiegającego się o członkostwo w Śląskiej Radzie Podmiotów Reintegracyjnych