Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza wybory uzupełniające do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych II kadencji, w związku z wygaśnięciem mandatu przedstawiciela Klubów Integracji Społecznej.

Przypominamy, że działalność Rady służy wymianie doświadczeń, wypracowywaniu wspólnych stanowisk, prezentowaniu propozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach dotyczących problematyki świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej, współpracy z jednostkami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Składa się z przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów reprezentujących Kluby Integracji Społecznej do uzupełnienia składu Rady. Zgłoszenia na formularzu załączonym poniżej można nadsyłać do 23 listopada 2018 roku na adres e-mail: des@rops-katowice.pl. Formularz powinien zostać podpisany, opieczętowany i przesłany w formie skanu.

Po weryfikacji zgłoszeń lista kandydatów do uzupełnienia Rady zostanie opublikowana na stronie internetowej ROPS. Głosowanie odbędzie się w trybie korespondencyjnym (zgodnie z pkt. IV.19 Regulaminu wyborów zamieszczonego poniżej), w terminie wskazanym w ogłoszeniu zawierającym listę kandydatów.

Dodatkowe informacje na temat wyborów uzupełniających do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83. Poniżej zamieszczono dokumenty związane z wyborem członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur oraz udziału w wyborach.

Załączniki:

Regulamin wyborów członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych

Formularz zgłoszeniowy kandydata do ŚRPR