Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych szkoleniach w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Szkolenia uzupełniające poszerzą wiedzę w tematyce przydatnej w codziennej pracy. Mają one na celu wzmocnienie umiejętności interpersonalnych oraz wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w szczególności podejmujących działania na rzecz partnerstw lokalnych. Grupy szkoleniowe będą liczyły do 15 osób.

W formularzu zgłoszeniowym dostępne do wyboru są tylko te szkolenia, na które obecnie prowadzona jest rekrutacja. Jeżeli szkolenie nie wyświetla się na liście, oznacza to, że rekrutacja została zamknięta ze względu na dużą ilość zgłoszeń.

Proponujemy Państwu następujące tematy:

 1. „Praca jako źródło rozwoju: warsztat kreatywności i automotywacji w pracy” – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA – OSIĄGNIĘTO LIMIT MIEJSC
  – 16-17 kwietnia 2015 roku
  lub
  – 19-20 maja 2015 roku
 2. „Współpraca na rzecz pomocy osobom i rodzinom z problemem zaburzeń psychicznych” – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA – OSIĄGNIĘTO LIMIT MIEJSC
  – 21-22 kwietnia 2015 roku
  lub
  – 21-22 maja 2015 roku
 3. „Animowanie społeczności lokalnej w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji”
  – 23-24 kwietnia 2015 roku – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA – OSIĄGNIĘTO LIMIT MIEJSC
  lub
  – 26-27 maja 2015 roku
 4. „Zastosowanie klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych”
  – 27-28 kwietnia 2015 roku
  lub
  – 28-29 maja 2015 roku

Szkolenia wspólne – skierowane są w szczególności do kadry Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Powiatowych Urzędów Pracy. Celem szkoleń wspólnych jest rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy. Grupy szkoleniowe będą liczyły do 25 osób. W przypadku szkoleń wspólnych (dla OPS i PUP oraz OPS i PCPR), w każdym dniu po zajęciach odbędą się 45-minutowe konsultacje, które mają umożliwić uczestnikom omówienie z trenerem interesujących ich kwestii.

Proponujemy Państwu następujące tematy:

Dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy:

 1. „Zagrożenia w pracy pracownika ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z trudnym klientem”
  – 5-6 maja 2015 roku – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA – OSIĄGNIĘTO LIMIT MIEJSC
  lub
  – 1-2 czerwca 2015 roku
 2. „PAI – Program Aktywizacja i Integracja – współpraca PUP, OPS i NGO”
  – 7-8 maja 2015 roku
  lub
  9-10 czerwca 2015 roku

Zachęcamy do udziału w tym szkoleniu również przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie:

 1. „Współpraca w zakresie wspomagania osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym”
  – 14-15 maja 2015 roku
  lub
  – 16-17 czerwca 2015 roku

Zajęcia będą odbywać się w hotelu na terenie województwa śląskiego. O dokładnym miejscu odbywania się szkoleń poinformujemy Państwa po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowym bloku szkoleniowym jest całkowicie bezpłatny. Dojazd na miejsce odbywania się szkoleń – we własnym zakresie.

Każde ze szkoleń obejmuje 14 godzin dydaktycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie pocztą na adres ROPS. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco od 23 marca 2015 roku do momentu wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-84.

Poniżej zamieszczono program szkoleń i formularz zgłoszeniowy.