Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, przygotowuje publikację dotyczącą działań na rzecz aktywnej integracji, w tym podejmowanych w ramach ekonomii społecznej.

Celem publikacji jest przedstawienie szerokiego spektrum działań podejmowanych w obszarze aktywizacji różnych grup społecznych. Ma ona stanowić zbiór informacji, ale także źródło inspiracji dla samorządów, instytucji, podmiotów ekonomii społecznej oraz osób zainteresowanych tematem do poszukiwania własnych rozwiązań i inicjowania działań przyczyniających się do integracji społecznej.

W związku z tym, że zależy nam na wszechstronnym przedstawieniu tematu, gorąco zachęcamy zarówno praktyków działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, jak i pracowników naukowych uczelni wyższych do opracowania i przesłania artykułów wpisujących się w następujące zagadnienia:

 • Działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych obszarów wiejskich podejmowane w ramach inicjatyw lokalnych.
 • Inicjatywy miejskie na rzecz pobudzania społecznego potencjału i aktywizowania społeczności do wspólnych działań. Inicjatywy trzeciosektorowe oraz nieformalne.
 • Partnerstwo lokalne jako czynnik stymulujący rozwój lokalny oraz antidotum
  na lokalne problemy.
 • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wspieranie aktywności lokalnej w ramach Programów Aktywności Lokalnej.
 • Aktywizacja zdrowotna i edukacyjna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako warunek integracji społecznej i zawodowej.
 • Działania na rzecz aktywizacji społecznej seniorów podejmowane przez podmioty ekonomii społecznej.
 • Działalność podmiotów trzeciego sektora na rzecz przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie – przykłady dobrych praktyk.
 • Skuteczna współpraca partnerska ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego urzędu pracy na rzecz aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – przykłady dobrych praktyk.
 • Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na przykładzie wybranych gmin z terenu województwa śląskiego.

Publikacja zostanie rozpowszechniona na terenie województwa śląskiego wśród m.in. instytucji systemu pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia.

ROPS zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu w przypadku braku zgodnościz tematem lub otrzymania zbyt dużej ilości materiałów, a także do wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym (za zgodą autora).

Uprzejmie proszę o przesyłanie tekstów w wersji elektronicznej (pisanych czcionką Times New Roman 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza, obejmujących od 4 do 20 stron A4) do dnia 20 kwietnia 2015 r. na adres mailowy akwasniak@rops-katowice.pl. Artykuły mogą zawierać zdjęcia. Dodatkowe informacje na temat przygotowywanej publikacji można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-84.