Uprzejmie informujemy, że do 31 sierpnia 2013 przedłużony został termin nadsyłania artykułów do przygotowywanej publikacji na temat ekonomii społecznej.

Przypominamy:

Publikacja przygotowywana jest w ramach projektu pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach wydawniczych, ROPS planuje połączyć aspekt teoretyczny i praktyczny zagadnienia, tworząc uniwersalne opracowanie na temat ekonomii społecznej w regionie.

Ważne jest dla nas wszechstronne przedstawienie tematu, w związku z czym gorąco zachęcamy Państwa do opracowania i przesyłania artykułów zawierających następujące zagadnienia:

  • rola podmiotów ekonomii społecznej w reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • współpraca jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej,
  • współpraca sektora biznesu z podmiotami ekonomii społecznej,
  • zawiązywanie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej,
  • rola liderów w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej,
  • formy skutecznego wsparcia podmiotów ekonomii społecznej,

przy czym katalog tematów przewidzianych w publikacji jest otwarty.

Publikacja zostanie rozpowszechniona na terenie naszego województwa wśród m.in. instytucji systemu pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia.

Nadesłane teksty zostaną poddane recenzji, a o ostatecznym kształcie publikacji i wyborze artykułów do druku zadecydują osoby odpowiedzialne za redakcję.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie tekstów w wersji elektronicznej (pisanych czcionką Times New Roman 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza, obejmujących od 4 do 12 stron A4) do dnia 30 czerwca 2013 r. na adres mailowy ilipka@rops-katowice.pl. Dodatkowe informacje na temat przygotowywanej publikacji można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-85.