Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna planuje wydanie publikacji poświęconej dobrym praktykom z zakresu ekonomii społecznej.

Celem publikacji jest przedstawienie, wypromowanie i zainspirowanie do wykorzystania przez podmioty ekonomii społecznej i instytucje z nimi współpracujące, nowatorskich rozwiązań służących wzmocnieniu i rozwojowi sektora ekonomii społecznej. Jednocześnie wydanie ma stanowić płaszczyznę prezentacji różnych aspektów praktycznej działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz sposobów pogłębiania ich relacji z sektorem administracji publicznej i biznesu.

Przykładowe tematy artykułów to:

  • opis ciekawych przykładów działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz innowacyjnych projektów przez nie realizowanych,
  • prezentacja inicjatyw na rzecz sektora ekonomii społecznej podejmowanych we współpracy z administracją publiczną i/lub środowiskiem biznesu,
  • rekomendacje dotyczące efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
  • tworzenie środowiska przyjaznego podmiotom ekonomii społecznej.

Powyższy katalog pozostaje otwarty – zachęcamy do przedstawiania innych propozycji, zgodnych z celem publikacji.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do ich przesyłania drogą elektroniczną na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl w terminie do 22 września 2014 roku.

Poniżej zamieszczone zostały wymogi edycyjne do artykułów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega możliwość odmowy publikacji artykułu w przypadku braku zgodności jego tematu z celem publikacji lub dużej liczby nadesłanych materiałów, jak również wprowadzania zmian o charakterze redakcyjnym (za zgodą autora).

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 32 730 68 96 lub mailowo na wyżej wskazany adres.