Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt.  „Perspektywy rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, która odbędzie się w dniach 25 – 26 czerwca 2012 roku w hotelu „Meta” w Szczyrku (ul. Skośna 4).

Konferencja organizowana jest w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pn.: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego, realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami konferencji są członkowie zespołów zadaniowych przygotowujący Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie, a także kadra zarządzająca instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego, zainteresowana problematyką ekonomii społecznej. Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy oraz wymiana doświadczeń na temat sektora ekonomii społecznej w wymiarze regionalnym i ogólnopolskim, a także podsumowanie dotychczasowych prac nad ww. Planem. Konferencja będzie składała się z 2 części – wykładowej (I dzień) i warsztatowej (II dzień – prace nad Planem w zespołach zadaniowych).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go faksem pod nr tel. 32 730 68 71 do dnia 21 czerwca 2012 roku. Osoby nie będące członkami zespołów zadaniowych prosimy o zaznaczenie w formularzu nazwy zespołu do którego chciałyby dołączyć podczas drugiego dnia konferencji. Równocześnie informujemy, iż w przypadku dużej liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę przewidzianych miejsc, pierwszeństwo udziału w konferencji będą mieli członkowie zespołów zadaniowych. Dodatkowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 83.