Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs „Klauzule społeczne na start” (uchwała nr 1111/45/V/2015: http://zarzad.slaskie.pl/article_bip/73170).

Celem konkursu jest wybór trzech podmiotów, które w najwyższym stopniu stosują klauzule społeczne w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Konkurs ma również przyczynić się do promowania stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w województwie śląskim.

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie podmioty z terenu województwa śląskiego, które są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W konkursie zostaną przyznane I, II i III miejsce podmiotom najbardziej zaangażowanym w rozwój społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych poprzez stosowanie klauzul społecznych i powierzanie realizacji zamówienia podmiotom ekonomii społecznej. Przewidziano również możliwość wyróżnienia oraz nadania tytułu „Podmiot wrażliwy społecznie” zamawiającemu, który otrzyma największą ilość punktów za wszczęte postępowania lub zawarte umowy w okresie trwania konkursu, tj. od 24 czerwca do 31 października 2015 roku.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, puchary i pamiątkowe tabliczki.
Konkurs trwa od 24 czerwca do 9 listopada 2015 r.

Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs jest organizowany w ramach projektu systemowego 7.1.3 pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonane poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w konkursie i procedury zgłoszenia znajdują się w regulaminie konkursu (dokumenty zamieszczone poniżej).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32-730-68-83.