Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu systemowego 7.1.3 pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu znaku graficznego (logo) oraz hasła, które będą budowały pozytywny wizerunek ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Zwycięskie projekty staną się oficjalnymi elementami identyfikacji graficznej ekonomii społecznej w województwie śląskim. Będą wykorzystywane do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, reprezentacyjnych i korespondencyjnych.

Konkurs wpisuje się w realizację jednego z celów szczegółowych „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012 – 2020”, którym jest podniesienie poziomu świadomości społecznej dotyczącej sektora ekonomii społecznej oraz utrwalenie jego pozytywnego wizerunku.

Konkurs trwa od 1 lutego do 28 lutego 2013 r.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego (dokumenty zamieszczone poniżej).

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne dla autorów najlepszych projektów.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
32-730-68-85.