Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim.

Celem konkursu jest zachęcenie do podejmowania działań na rzecz nawiązywania partnerstw lokalnych oraz rozwoju ekonomii społecznej poprzez wyłonienie oraz popularyzację najlepszego plakatu promującego ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu plakatu promującego ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim.

Konkurs skierowany jest do instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, publicznych służb zatrudnienia, gmin, świetlic oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa śląskiego.

Konkurs trwa od 7 lipca do 15 sierpnia 2014 roku.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych projektów plakatów.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu systemowego 7.1.3 pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej.

Konkurs wpisuje się w realizację jednego z celów szczegółowych „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012 – 2020”, którym jest podniesienie poziomu świadomości społecznej dotyczącej sektora ekonomii społecznej oraz utrwalenie jego pozytywnego wizerunku.

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego (dokumenty zamieszczone poniżej) wraz z projektem plakatu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32 730 68 66.