W grudniu 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3592/110/IV/2011 powołał Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej. Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spotkania inauguracyjnego Wojewódzkiego Zespołu w dniu 16 stycznia br., rozpoczęto prace nad przygotowaniem wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej do włączenia się w prace zespołów zadaniowych. Ich efektem będzie przygotowanie dokumentu, stanowiącego istotny element strategii rozwoju regionu oraz wyznaczającego kierunki działań samorządu województwa w obszarze ekonomii społecznej.

Zespoły zadaniowe będą odpowiedzialne za wypracowanie poszczególnych części planu w następujących obszarach:

  • promocja ekonomii społecznej;
  • finansowanie podmiotów sektora ES;
  • edukacja i profesjonalizacja sektora ES;
  • współpraca sektora ES z otoczeniem instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym, w tym także ze środowiskiem biznesu;
  • integracja i reintegracja społeczna.

Prace nad planem koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Osoby zainteresowane udziałem w pracach ww. zespołów prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza do 24 lutego br., a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 730-68-83.