Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Katowicach zapraszają na konferencję „Ekonomia Społeczna – możliwości i wyzwania. Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w regionie z uwzględnieniem nowych źródeł finansowania”, która odbędzie się 17 grudnia w Auli CNTI przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Głównym celem konferencji jest promocja i prezentacja ekonomii społecznej oraz wymiana myśli i doświadczeń związanych z ekonomizacją podmiotów trzeciego sektora, w kontekście roli ekonomii społecznej w niwelowaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego, jako kreatorów przyjaznych miejsc pracy dla osób zagrożonym wykluczeniem społecznym, umożliwiających skuteczną reintegrację społeczną i zawodową.

Jej adresatami są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, trzeciego sektora (NGO), a także biznesu zorientowanego społecznie.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:

  • Dlaczego warto wspierać Ekonomię Społeczną?
  • Ekonomia społeczna a ubóstwo i wykluczenie społeczne
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Nowe środki UE na wsparcie przedsiębiorczości społecznej i akademickiej

oraz będzie można wziąć udział w czterech warsztatach poświęconych:

  • Pomiarowi efektywności i analizie ryzyka w działalności podmiotów ekonomii społecznej
  • Instrumentom motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej
  • Public relations w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej
  • Przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie 17 grudnia w Auli Centrum Naukowych Technologii Informatycznych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ul. Bogucicka 5.

Informację o prelegentach oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.KonferencjaES.garr.pl