Przedmiot zamówienia:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów promujących projekt „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

 1. Zamawiający:
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  ul. Modelarska 10
  40-142 Katowice
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych obejmujących: 1 500 sztuk toreb tekstylnych oraz wykonanie projektu graficznego i naniesienie nadruku na artykuły zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  30 dni od daty podpisania umowy
 4. Integralną część niniejszego „zapytania ofertowego” stanowią następujące załączniki:
 5. Opis kryteriów wyboru oferty:
  Cena – 100%
 6. Sposób przygotowania oferty:
  Oferent musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.
  Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngaidzik@rops-katowice.pl.
 7. Termin składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać na wskazany adres e-mail w terminie do dnia 19 maja 2014 roku.
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
  • Oferta złożona przez wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał usługę na rzecz Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu, nastąpi jej odrzucenie.
  • Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 30 dni od upływu terminu zbierania ofert.
  • Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą mailową.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 8. Osoba do kontaktu:

  Natalia Gaidzik:
  tel. 32 730 68 66
  e-mail: ngaidzik@rops-katowice.pl