28 października 2016 r. w Parku Przemysłowo-Technologicznym REVITA PARK w Katowicach odbyło się II Forum Międzysektorowe na temat „Absolwenci centrów i klubów integracji społecznej – dalsza integracja czy powrót na otwarty rynek pracy”. Wzięli w nim udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej i administracji publicznej współpracujący z sektorem ES.

Spotkanie poprowadził Tomasz Furgalski – konsultant, psycholog, coach i trener. Podczas prelekcji wprowadzającej w tematykę dokonał on analizy możliwości oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez beneficjentów podmiotów reintegracyjnych. Spotkanie stanowiło okazję do omówienia przyczyn i sposobów przezwyciężania trudności w wyjściu z wykluczenia, metod motywowania beneficjentów i zwiększania ich zaangażowania, a także znaczenia poprawnej komunikacji interpersonalnej i charakteru w pracy z beneficjentem.

Forum Międzysektorowe zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.